گواهی معتبر است

این گواهی با اطلاعات زیر معتبر است.

دانشجو:
تاریخ:
کلاس زنده: